Tüzük

                                                                               T.C
                                                               ANKARA VALİLİĞİ
                                                    İL DERNEKLER MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı:B.05.4.VLK.4.06.08.00/477.01.02.01/18651                                                                     12/10/2010
Konu:Tüzük İnceleme (06-98-160)
        
                           NÖRAL TERAPİ VE TAMAMLAYICI TIP DERNEĞİ BAŞKANLIĞINA
       Derneğinizin tüzüğünün incelenmesinde 5253 sayılı dernekler kanunu ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine aykırı bir hususa rastlanılmamıştır.
       4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 62.maddesi ve Dernekler Yönetmenliği'nin 12. maddesi gereği altı (6) ay içerisinde genel kurul toplantısının yapılarak zorunlu organlarının oluşturulmasına ve sonucun Valiliğimize bildirilmesini rica ederim.


                                                                                                                                                Dr.Şentürk UZUN
                                                                                                                                                           Vali a.
                                                                                                                                                     Vali Yardımcısı

EK:
1 Adet Tüzük


Hükümet Cad. No1:11 Ulus/Altındağ  Ayrıntılı bilgi için irtibat:A.Osman ŞAHİN
Telefon:(312) 306 66 53 Faks:(312) 306 66 57
e-posta:dernekler@ankara.gov.tr    Elektronik ağ: www.icisleri.gov.tr

 


          NÖRAL TERAPİ VE TAMAMLAYICI TIP DERNEĞİ
          Derneğin Adı:
Madde:1- Derneğin Adı: Nöral Terapi ve Tamamlayıcı Tıp Derneği (.N.T.T.D)
          Derneğin Merkezi:
Madde:2- Derneğin merkezi Ankara'dadır.Yurt dışında ve yurt içinde gerekli görülen yerlerde genel kurul kararı ile şubeler ve temsilcikler açabilir.
          'Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştırmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimi:'
          Derneğin Amacı:
Madde:3- Derneğin amacı Nörel Terapi ve diğer tamamlayıcı tedavi metotlarının tedavide uygulanmasını yaygınlaştırmaya çalışmak bu hususla ilgili olarak uygulayıcı hekimlerin yetiştirilmesine yardımcı olmak Nöral Terapi ve yardımcı ve diğer tamamlayıcı tıplarla ilgili olarak kamuyu bilgilendirmek, yardımcı olmaktır.
         Dernek bu amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki çalışmalarını yapar:
1-Dernek Nöral Terapi ve Tamamlayıcı Tıp alanında ulusal, ulusal arası ve bölgesel ve/veya Dernek kuruluşlarıyla ilişki içerisinde olacaktır.
2-Dernek Türkiye' de bilimsel ve eğitsel amaçlarla Nöral Terapi ve Tamamlayıcı tedavi yöntemlerinin bilimsel yolla teşvik edilmesi ve gelişmesi için yapılandırılacak ve etkinlik gösterilicektir.
3-Konuyla ilgili eğitsel ve bilimsel projeler hazırlar ve yürütmeyi amaçlar.
4-Dernek, dünyada bu alanda çalışan bilim adamları arasındaki bağlantıyı ve bilimsel  işbirliğini arttırmayı hedefler.
5-Dernek ulusal, uluslar arası ve/veya bölgesel enstitüler aracılığı ile Nöral terapi ve Tamamlayıcı tedavi yöntemlerinin akademik bilim dalı olması yönünde çaba göstermeyi hedefler.
6-Dernek ulusal, uluslar arası ve bölgesel araştırma merkezlerinin ve/veya enstitülerinin kurulması ve eğitimin her düzeyde tanınmasını amaçlar.
7-Dernek amaçları doğrultusunda olmak koşuluyla ulusal uluslar arası her türlü bilimsel, kültürel, akademik ve araştırma organizasyonlarıyla ilişki ve iş birliği içinde olmayı hedefler.
8-Dernek sayılan bu amaçlara ulaşmak için Nöral Terapi ve Tamamlayıcı Tedavi yöntemleri alanında ücretli veya ücretsiz "yayınlar yapar,dergi ve kitap çıkarır, üyelerine ve/veya kamuya açık bilimsel toplantılar, konferanslar, kongreler düzenler." Kurslar düzenleyerek kursiyerlerine sertifikalar verir.
9-Dernek bünyesinde iktisadi işletmeye tabi olarak, iktisadi işletmeye girebilir.Dernek üyelerine ve dışardan gelecek olan kursiyelere, ücretli eğitim semineri, konferanslar, kurslar, sertifika sınavları, kurs hocalarına  ve dernek hizmeti yürütenlere ücret vermeyi hedefler.Taşınır ve taşınmaz mal edinebilir , bağış alabilir ve bağışta bulunabilir. Öğrenci bursuve ödüller verebili.Genel kurul kararıyla üye aidatlarını ayarlar ve gelir sayacı diğer etkinliklerde bulunmayı hedefler.
10-Nöral Terabi ve Tamamlayıcı Tıp ile ilgili olarak polinikler,merkezler, hastaneler, araştırma üniteleri, açıp çalıştırabilir, bu merkezlerde eğitim verebilir.                                        
Derneğe üye olma, üyelikten çıkma ve çıkarılmanın şart ve şekilleri:
        Üye olma hakkı
       Madde:4-Fiili ehliyete sahip olan gerçek veya tüzel kişiler, derneğin amaçlarını benimseyenler 5253 Sayılı dernekler kanunu ve Türk Medeni Kanunu'nda belirtilen sürekli ve süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmamak koşulu ile derneğe üye olabilir.Dernek yönetimi kurulu üyelik için yapılacak yazılı müraacatları en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır.Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz.

     Üyelikten Çıkma;
      Madde:5-Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz, her türlü istifa hakkına sahiptir.Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemi sonuçlanmış olur.

     Üyelikten Çıkarılma;
     Madde:6-Dernek üyesi iken medeni haklarını kullanma yetkisi ve dernekte üye haklarını kaybedenler ve dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılma kararı verilen üyelikleri sona erer.Yukarıda belirtilen durumlardan birinin tespiti halinde üyelik kaydı dernek yönetim kurulunca silinir.Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların Genel Kurula itiraz hakları vardır.

    Üyelerin Hakları;
     Madde:7-Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.

   Derneğin Organları;
    Madde:8-Derneğin organları aşağı da gösterilmiştir.
    a-Genel Kurul
    b-Yönetim Kurulu
    c-Denetleme Kurulu

          Dernek Genel Kurulunun Şekli ve Toplanma Zamanı:
          Kuruluş Şekli:
Madde:9-Dernek tüzüğüne göre genel kurula katılım hakkı bulunan üyelerden oluşur.
 
Toplanma Zamanı;
Madde:10- Genel kurul 3 yılda bir Ekim ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.Olağan toplantı dışında genel kurul yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmaz sa denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müraacatı üzerine mahalli sulh hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplamaya çağırmakla görevlendirir.
Çağrı Usulü;
Madde:11- Yönetim kurulu dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler en az on beş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağırılır.Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında ki süre yedi günden az, atmış günden fazla olamaz.
       Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelerine duyrulur.İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır.Genel kurul toplantısı birden fazla geri bırakılmaz.
Toplantı Yeri:
Madde:12-Genel kurul toplantıları Dernek merkezinin bulunduğu yerde veya yönetim kurulunun uygun göreceği başka yerde de yapılır.

Toplantı Yeter Sayısı:                                          
Madde:13-Genel kurul katılma hakkı bulunan üyelerinin salt çoğunluğu ile; tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinden üyelerin 2/3'ünün katılımıyla toplanır, çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranamaz.Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Toplantının Yapılış Usulü:
Madde:14-Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurur.Üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.Kimlik belgesini göstermeyenler belirtilen listeyi imzalamayanlar ile  genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler, toplantı yerine alınmazlar.Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan başkasına aittir.Genel kurul gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlanır.Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır.Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ve yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir.

Toplantıda Görüşülecek Konular:
Madde:15-Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurulun Görevleri Yetkileri Oy Kullanma Ve Karar Alma Usul Ve Şekilleri
Genel Kurulun Görev Ve Yetkileri:
Madde:16-Aşağıdaki yazılı yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır
1-Dernek organlarının seçilmesi
2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
3-Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi yönetim Kurulu'nun İbra edilmesi
4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi
5-Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi
6-Yönetim kurulunca Dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmenliği inceleyip aynen veya değiştirerek onaylamak
7-Derneğin feshedilmesi
8-Yönetim kurulunca gösterilen diğer teklifleri inceleyip karara bağlamak

Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
Madde:17-Genel kurul kararları toplantıya katılan üyelerin Salt çoğunluğuyla tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır.Oylar gizli veya açık olarak belirlenir.Gizli oylar yönetim kurulu tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya içi boş bir kaba katılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.Açık oylamada ise genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Geçerli oyların yarısından bir fazlasına erişen aday veya öneri kazanmış veya kararlaştırılmış olur.Her üye genel kurulda 1 oy hakkına sahiptir üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

Yönetim ve Denetleme Kurullarının Görev ve Yetkileri Ne Suretle Seçileceği Asil ve Yedek Üye Sayısı:
Madde:18-Yönetim kurulu 5 asıl 5 yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. Asil etimkurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek
2-Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak
3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak
4-Genel kurul yetkisi ile Taşınmaz mal satın almak derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak bina veya tesis inşa etmek Devlet tahvili hazine bonosu veya her nevi tahvil veya hisse senedi satın almak
5-Kira sözleşmesi yapmak Dernek lehine rehin ipotek veya aynı haklar tesis ettirmek
6-Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için Her çeşit karari almak ve uygulamak
7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporu düzenleyerek Denetim kuruluna sunmak
8-Derneğe üye alınmasını veya üyelikten çıkarılmasına karar vermek

Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanamaması
Madde:19-Yönetim kurulu üye sayısı boşanmalar sebebiyle yedeklerinden getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.Çağrının yapılmazsa üyelerden birinin istemi üzerine sulh hakimi 3 üyeyi bir ay içerisinde genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Denetleme Kurulu:
Madde:20-Denetleme Kurulu 3 asıl 3 yedek üye olmak üzere genel kurulca seçilir
1-En genç 12 ayda bir ve belirsiz zamanlarda derneğin bütün hesap ve işlemlerini yönetim kurulu'nun işlem ve faaliyetlerini derneğin mali durumunu incelemek ve denetlemek
2-Denetim sonucu düzenleyecek raporları yönetim kuruluna ve genel kurul toplantısına önceki hazırlanacak yıllık raporları genel kurula sunmak
3-Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırmak

Derneğin Borçlanma Usulleri:
Madde:21-Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre yönetim kurulu derneğin çalışmalarını ve amaçlarını gerçekleştirebilmek için dernek adına menkul ve gayrimenkul alımlarında genel kurul izniyle İleriye yönelik borçlanabilir.

Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi:
Madde:22-Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim ve denetleme kuralları ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları Baba adları doğum yeri ve tarihleri meslekleri ve ikametgahları Dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük Amirliği'ne yazı ile bildirilir.

Üyelerin Ödeyecekleri Giriş ve Yıllık Aidat Miktarının Belirlenme Şekli:
Madde:23-Üyelerin ödedikleri giriş 10 yıllık aidat miktarı genel kurul tarafından belirlenir.Derneğe giriş 20.00 TL olup yıllık aidati ise 60.00 TL dir

Derneğin Gelirleri:
Madde:24-Derneğin gelir kaynakları.
1-Üye aidatı ve giriş aidatı
2-Dernekçe yapılan yayınlar tertiplenen Piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler
3-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler
4-Bağışlar ve yardımlar
5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur

Defter ve Kayıtlar
Madde:25-Dernek kanun ve yönetmelikte belirtilen defterleri tutar bu maddede sayılan defterin noterden veya dernekler Müdürlüğü'nden tasdikli olması zorunludur.

Derneğin İç Denetim Şekilleri:
Madde:26-Derneklerde iç denetim esastır.Genel kurul yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.Genel kurul yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim Kurulu benim tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini defter hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usulleri göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
 Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine her türlü bilgi belge ve kayıtların dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi yönetimi yerleri, müesseseler ve eklentilerinde girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği:
Madde:27-Tüzük değişikliği toplantıya katılan üyelerin 2/3 oyları ile değiştirilir.

Dernek Şubeleri:
Madde:28-Demek merkez genel kurul kararıyla yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Merkez genel kurulunca şubenin açılacağı yerde merkezi yönetim kurulu tarafından belirlenen en az üç kişilik kurucular kurulu mahallin en büyük mülki amirine şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri vererek mevzuata uygun olarak şubesinin açılışını gerçekleştirir.

Şube Genel Kurulu ve Görevleri:
Madde:29-
a-Şube gene kurulu şube genel kuruluna katılma hakkı bulunan üyelerin tamamından oluşur ve şubenin en yetkili karar organıdır.
b-Şube genel kurulu olağan toplantılarını 3 yılda bir olmak üzere merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce yapmak zorundadır.
c-5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşan şube yönetim kurulu ile 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşan denetleme kurulunu seçer.
d-Dernek şubesinin gelir ve giderlerini inceler ve gerektiğinde denetlemesini yapar.
e-Şube genel kurulunun toplantıya çağrılması toplantı gündemi toplantı ve karar yeter sayısı ile genel kurul çalışmaları tüzüğün ilgili maddelerinde belirlenen esaslara göre yapılır.
f-Derneklere ilişkin mevzuat ve tüzükte genel kurulca yapılması belirtilen görevleri yerine getirilmesine karar vermektir
g-Mevzuatta şube genel kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar yetkileri kullanır.

Şube Yönetim Kurulu ve Görevleri:
Madde:30-
a-Şube genel kurulunca gizli oyla seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur.Bu üyeler üç yıllık süre için seçilirler.
b-Genel kurulu takip eden otuz gün içerisinde yönetim kuruluna şeçilen üyeler aralarında görev bölümü yaparak sonuçları mahallin en büyük mülki amirliği ve derneğin genel merkezine bildirir.
c-Şube ile ilgili işleri görüşmek üzere belirlenen günlerde toplanır.Kararı karar defterine yazılarak birlikte imzalanmasını sağlar.Şube genel kuruluna sunulacak taslak bütçeyi hazırlar.
d-Dernek şubeleri genel merkez ile koordineli ve uyumlu olarak çalışır.
e-Mevzuatta yönetim kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer  konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

Şube Denetleme Kurulu ve Görevleri:
Madde:31-
a-Şube genel kurulunca gizli oyla seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzeri seçilirler süresi biten üye yeniden seçilebilir.
b-Derneğin tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrusu da faaliyet gösterilip gösterilmediğini defter hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
c-Çalışma usulünü kendisi tespit eder denetleme kurulu başkanı veya üyelerden biri davet üzerine yönetim kuruluna ve toplantılara katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir.
d-Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine her türlü bilgi belge ve kayıtların dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi yönetim yerleri,müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur..
e-Mevzuatta denetleme Kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar yetkileri kullanır.

Şubelerin Merkez Genel Kurulunda Temsili
Madde:32-Şubeler dernek genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve Denetim Kurulu başkanları doğal delege olarak ve şube genel kurullarında her yirmi üye adına seçilecek Bir delege de seçimlik delege olarak temsilen genel kurula katılma hakkına sahiptir.
Temsilcilik:Dernek yurtiçinde ve yurtdışında yönetim kurulu kararı ile temsilcilikler açabilir. Temsilciliklerin yetkileri yönetim kurulunun vereceği görevlerle sınırlıdır.

Derneğin Feshi Halinde Mal Varlığının Tasfiye Şekli
Madde:33-Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir.Genel kurulun derneğin fesline karar verebilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıya hazır bulunması şarttır.İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanmaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağrılır. Ikinci toplantıya satılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir.Fesih kararı ile birlikte derneğin mal varlığının genel kurulun alacağı karar doğrultusunda tasfiyesi yapılır.
Hüküm Eksikliği
Madde:34-Dernek tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda 5253 sayılı dernekler kanunu bu konuda hüküm bulunmayan durumlarda ise 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uygular.

GEÇİCİ YÖNETİM DERNEK KURUCULARI
Başkan: Ahmet MAHLİ
Başkan Yardımcısı: Demet ÇOŞKUN
Sekreter: Halit SUMAN
Sayman: Salih SALMANLI
Üye: Z.Işıl BİRKAN
Üye: Betül YİĞİTBAŞI
Üye: Oya KALE